Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro MŠ Na Vyhlídce a doufáme, že zde Vy i Vaše děti budete spokojeni.

Dovolte, abychom Vám tímto předali přehled základních informací k provozu zařízení:

 

Otevírací doba: 7:30 – 17:30 hodin

Příchod dětí do Školičky:                    7:30 – 9:00 hodin

Odchod dětí ze Školičky:                    dle vybrané varianty (12:30 hod., 15:00 hod., 17:30 hod.)

 

Platnost zakoupených permanentek:

Frekvence návštěv 1x týdně               platnost: 12 týdnů od data vydání

Frekvence návštěv 2x týdně               platnost:   6 týdnů od data vydání

Frekvence návštěv 3x týdně               platnost:   4 a půl týdne od data vydání

Frekvence návštěv 4x týdně               platnost:   3 týdny od data vydání

Frekvence návštěv 5x týdně               platnost:   2 týdny od data vydání

 

Permanentka 10 hodin                        platnost:   8 týdnů od data vydání

Permanentka 20 hodin                        platnost:  12 týdnů od data vydání

Hodinové permanentky je možné čerpat pouze po dobu zvykacího režimu nebo v odpoledních hodinách od 13.00 hodin.

 

Podmínky čerpání permanentek:

Permanentka musí být zaplacena nejpozději k termínu 2. návštěvy dítěte ve Školičce Na Vyhlídce čerpané z dané permanentky. K ceně permanentky je vždy přiúčtována také strava – viz platný ceník. K zaplacení nové permanentky jsou rodiče vyzýváni e-mailovou zprávou nebo písemně vedením Školičky. V této zprávě je uvedena  cena a datum platnosti nové permanentky.

Platnost permanentek je časově omezena. Při docházce 1x v týdnu je permanentka platná po dobu 12 týdnů, při docházce 2 x v týdnu 6 týdnů, při docházce 3 x v týdnu je platnost omezena na 4 a půl týdne, při docházce 4 x v týdnu na 3 týdny.  Permanentka pro 10 návštěv u každodenní návštěvy platí 2 týdny. Platnost permanentky je počítána od dne nejbližší návštěvy po vypršení předešlé permanentky i v případě, že dítě není v tento den ve Školičce přítomno. Částka za nevyčerpané docházky se nevrací ani nepřevádí do následujícího období. Vráceno je pouze předem uhrazené stravné za tyto návštěvy, pokud je řádně omluveno.

Podmínky paušálních plateb:

Měsíční paušální platby pokrývají docházku ve všech pracovních dnech roku ve vybraném časovém rozsahu a jsou stejné pro všechny měsíce roku. K paušální platbě je vždy připočítána cena za stravu odpovídají počtu pracovních dní v měsíci. V případě nepřítomnosti dítěte delší než 5 pracovních dnů v měsíci je poměrná částka za šestý a další dny nepřítomnosti odpočítávána od paušálu měsíce následujícího. Od platby následujícího měsíce je odečítána také plná výše nečerpané stravy v případě, že je odhlášena dle uvedených pravidel. Měsíční paušál musí být připsán na účet nejpozději do 7. dne daného měsíce.

Další informace:

V případě nepřítomnosti z jiného než zdravotního důvodu je nutné nahlásit nepřítomnost dítěte minimálně 2 pracovní dny dopředu, a to na telefonní číslo 734 600 222. Toto telefonní číslo slouží také pro ohlašování nemoci dítěte a odhlášení obědů. Zpráva může být podána telefonicky nebo formou SMS.

Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout dítě ve stanovený čas (12:30 , 15:00, 17:30 hod.), je třeba zavolat tuto informaci na tel. 734 600 222.

Při vyzvednutí dítěte později o 15 minut a více bude účtována standardní cena za hodinové hlídání za každou započatou hodinu (140,- Kč), po 18. hodině 500,- Kč. Děti budou vydávány pouze dospělým, a to těm, kteří budou rodiči či zákonnými zástupci uvedeni v Přihlášce.

Stravování:

Školička Na Vyhlídce zajišťuje stravování (1x oběd, 2x svačina) i pitný režim v průběhu celého dne.

Ceny stravného:

Cena za 1 svačinu:       15,-- Kč

Cena za 1 oběd:           70,-- Kč

Cena za 1 dietní oběd:  85,-- Kč

Obědy zajišťujeme dovozem teplých jídel. Přípravu realizuje společnost Sodexo, která garantuje receptury vhodné pro dětské strávníky.

Cena stravného se hradí spolu s poplatky za školné předem.

V případě nepřítomnosti je nutno odhlásit stravu na následující den minimálně do 10.00 hodin dne předcházejícího (předcházející pracovní den). Pokud nebude stravné odhlášeno do toho termínu bude účtováno v plné výši. V případě měsíčních paušálů se nevyčerpané, řádně odhlášené stravné převádí do následujícího měsíce.

Úhrada školkovného:

V hotovosti proti příjmovému dokladu vydanému odpovědným zástupcem Školičky Na Vyhlídce.

Úhrada bezhotovostní platbou, a to na účet: 251962319/0800

Specifický symbol platby: 002

Variabilní symbol platby: rodné číslo dítěte

 

Podmínky zahájení docházky, nástupu do nového školního roku, přerušení a ukončení docházky

Zahájení docházky

Při zápisu do Školičky Na Vyhlídce je zákonnému zástupci dítěte účtován registrační poplatek ve výši 3.000 korun. Tento poplatek je odečten od druhé platby plnocenné permanentky na 10 návštěv nebo druhé platby měsíčního paušálu (nevztahuje se na hodinové permanentky). V případě, že dítě k docházce do Školičky Na Vyhlídce nenastoupí v dohodnutém termínu nebo docházku ukončí dříve, než stanovují výše uvedené podmínky pro odečtení  registračního poplatku, je registrační poplatek v plné výši nevratný.

Pokračování docházky v dalším školním roce

Pokud mají zákonní zástupci dítěte zájem o pokračování docházky v dalším školním roce, budou nejpozději v květnu vyzváni k úhradě registračního poplatku pro následující školní rok ve výši 3.000 korun. Tento registrační poplatek je splatný nejpozději do 15. června aktuálního školního roku. Na základě tohoto poplatku bude dítěti rezervováno místo pro docházku v novém školním roce. Registrační poplatek bude odečten od první platby plnocenné permanentky na 10 návštěv nebo první platby měsíčního paušálu (nevztahuje se na hodinové permanentky).

Ukončení docházky

Ukončení docházky je nutno ohlásit minimálně dva kalendářní měsíce před poslední návštěvou, a to písemně. Doručení je možné elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@skolka-jesle.cz.  Za datum oznámení je považováno datum doručení zásilky nebo e-mailové zprávy. V případě, že bude ukončení docházky nahlášeno v předstihu kratším než dva kalendářní měsíce před datem ukončení docházky,  bude zákonnému zástupci účtována plná cena školkovného odpovídající období dvou kalendářních měsíců od data oznámení ukončení docházky nebo počtu návštěv, které by dítě při řádné docházce do Školičky Na Vyhlídce za toto období vyčerpalo. V případě ukončení docházky ze zdravotních důvodů je nutné předložit potvrzení od lékaře. V takovém případě bude účtováno 50 % ceny školkovného za období dvou měsíců.

Přerušení docházky

Přerušení docházky je nutné ohlásit minimálně jeden kalendářní měsíc před poslední návštěvou, a je vázáno na úhradu registračního poplatku ve výši 3.000 Kč. Na odečtení registračního poplatku se vztahují stejné podmínky jako při zahájení docházky do Školičky Na Vyhlídce.


 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |